Interne gerichtheid:

 

De zondagmorgendienst is in de eerste plaats voor de gelovigen en hun kinderen en is er op gericht God te zoeken in geest en in waarheid. Zodat Hij tot ons kan spreken en ons zodoende kan voeden en verlichten. Gelovigen kunnen Hem aanbidden, danken en voorbede doen. God spreekt door Zijn Woord en Heilige Geest tot Zijn kinderen.

1 Petrus 2:5 “Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.

In deze dienst ligt het accent niet op evangelisatie, hoewel een voorganger, als hij dat op zijn hart heeft, ook een oproep tot bekering kan doen, maar veel meer op geestelijke groei en verdieping.

Periodiek vindt de viering van het avondmaal plaats.

Er is in onze diensten een evenwichtige Bijbelse prediking met betrekking tot Bijbelse (basis)waarheden, het profetische woord, wandel van gelovigen, zending, doop, avondmaal etc. Na de dienst aan God volgt de dienst aan elkaar. Deze activiteiten zijn bestemd voor iedereen die behoort tot de gemeente. In deze activiteiten staat Christus eveneens centraal. Het betreft alle geestelijke activiteiten met uitzondering van de dienst op de zondagochtend. Hier vallen dus bijvoorbeeld Bijbelstudies, Bidstonden, Kringen, Pastoraat en Diaconie onder. De gemeente is bij uitstek een plaats waar liefde (Liefde) is, waar men dienstbaar is (elkaar de voeten wast en niet de oren). Kortom waar gemeenschap is met God en met elkaar, in geestelijke en praktische zaken. In de gemeente moet de veelkleurige wijsheid van God in alle terreinen van het gemeenteleven openbaar worden. De dienst aan gelovigen moet o.a. erop gericht zijn, om uit te gaan in hun eigen woon- en werkomgeving of om elders getuige te zijn van hun Heiland en Heer.