Waar staan we voor:

 

De gemeente aanvaardt uitsluitend de Bijbel als grondslag, te weten alle canonieke boeken, als het geïnspireerde, gezaghebbende en enige onfeilbare Woord van God.

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid (2 Timoteüs 3:16 HSV).

 

Daarmee stellen wij ons op de volgende beginselverklaring:

“De eenheid van God, van eeuwigheid, bestaande uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest: Schepper van hemel en aarde en van alle zienlijke en onzienlijke dingen;

“De Goddelijke inspiratie van de Bijbel en de daaruit voortvloeiende betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven;

“De universele en algehele zondigheid en schuld van de gevallen mens die daardoor onderworpen is aan Gods toorn en veroordeling;

“De Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd; Zijn zondeloos leven, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven op het kruis van Golgotha, waar Hij Zijn bloed en leven gaf;

Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart.

Zijn werk als Middelaar tussen God en mensen.

Dat Hij op grond van Zijn volbrachte werk aan het kruis en de met name aan Israël gegeven, maar nog niet vervulde beloften, in macht en majesteit zichtbaar zal terugkeren op de Olijfberg om Zijn volk uit de grote verdrukking te verlossen, hetgeen mede tot zegen zal zijn voor de volkeren;

“Dat de door God aan de aartsvaders gedane beloften m.b.t. de plaats en de toekomstige taak van Israël, in deze wereld van eminent belang zijn voor heel de wereld en vervuld en gerealiseerd zullen worden door de komst van Hun Messias, waarbij Hij hen het land zal teruggeven waarvan de grenzen door God zijn vastgesteld met Jeruzalem als hoofdstad.

“De verlossing van de zondige mens door het volbrachte werk op Golgotha´s Kruis;

Zijn rechtvaardigmaking door genade, niet uit werken, maar door een waarachtige bekering en wedergeboorte op persoonlijk geloof;

“De lichamelijke opstanding van de doden: van de gelovigen tot het eeuwige leven en van diegenen die verloren gaan ten oordeel;

“Het werk van God door de Heilige Geest, die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Geest der waarheid, die de weg wijst tot de volle waarheid. De Heilige Geest die in de gelovige blijvend woont vanaf zijn wedergeboorte en deze in staat stelt een heilig leven te leiden en om vruchten voort te brengen, waarin de Vader verheerlijkt wordt;

“Het priesterschap van alle gelovigen, die samen de universele gemeente, vanaf de uitstorting van de Heilige Geest zoals in Handelingen 2 beschreven staat, vormen; het Lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is en dat volgens Zijn bevel eraan gehouden is het evangelie te verkondigen;

“Dat we samen met alle weder-geborenen, in volle verwachting en achtgevend op het profetisch Woord, uitzien naar de spoedige wederkomst van Christus voor Zijn gemeente.